Regulamin serwisu

Jak korzystać z serwisu mb-ig.pl? Zapoznaj się z poniższym Regulaminem.

1. Definicje

1. MB Consulting – oznacza MB Consulting Michał Bednarz z siedzibą w Tychach przy ulicy Armii Krajowej 9/8 NIP: 6462449275 REGON: 240117791

2. Serwis mb-ig.pl (zwany także Serwisem) – oznacza zorganizowaną platformę informatyczno-informacyjną podłączoną do sieci Internet stworzoną przez MB Consulting, umożliwiającą Użytkownikom korzystanie z mechanizmów informatycznych oraz treści opracowanych przez MB Consulting i/lub jego Partnerów, a także innych zasobów sieci Internet.

3. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług przez MB Consulting.

4. Użytkownik – oznacza każdą osobę, która w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu mb-ig.pl lub innych serwisów prowadzonych przez MB Consulting.

5. Usługi – oznacza usługi świadczone drogą elektroniczną przez MB Consulting.

2. Informacje podstawowe

1. Niniejszy regulamin określa warunki korzystania z Serwisu i określa warunki współpracy pomiędzy właścicielem Serwisu, a osobami korzystającymi z Serwisu – Użytkownikami.

2. Serwis dostępny jest dla każdego użytkownika Internetu.

3. Korzystając z Serwisu Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje warunki niniejszego Regulaminu. Regulamin obowiązuje zarówno Użytkownika opłacającego abonament jak również Użytkownika bez opłaconego abonamentu.

3. Serwis

1. Serwis jest serwisem Internetowym prowadzonym przez firmę MB Consulting z siedzibą w Tychach przy ulicy Armii Krajowej 9/8.

2. Serwis świadczy usługi oparte o listę funkcjonalności dostępną na stronach Serwisu i tym samym MB Consulting jest Usługodawcą.

3. Część informacji dostępnych w Serwisie udostępniana jest odpłatnie. Pełna możliwość korzystania z Serwisu dostępna jest po wykupieniu abonamentu oraz usług dodatkowych, jeżeli te w danym momencie są dostępne.

4. Prawo do przetwarzania danych inwestycyjnych

1. Dane wykorzystywane przez Serwis do obliczeń i prezentowanych materiałów pochodzą z płatnych i bezpłatnych, publicznie dostępnych źródeł i według najlepszej wiedzy posiadanej przez MB Consulting mogą być uznane za rzetelne. Serwis dodatkowo weryfikuje poprawność danych poprzez możliwość pobierania części danych z różnych źródeł.

5. Analizy w Serwisie

1. MB Consulting dokłada wszelkich starań, aby dane prezentowane w Serwisie były kompletne, aktualne i zgodne ze stanem faktycznym, nie może jednak tego w pełni zagwarantować, w związku z czym nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki wykorzystywania prezentowanych danych w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych

2. Materiały zawarte w serwisie mają wyłącznie charakter poglądowy. Mogą stanowić pomoc w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych, natomiast nie mogą być używane jako sugestie co do kupna lub sprzedaży jakichkolwiek instrumentów finansowych. Decyzje inwestycyjne podejmowane są przez Użytkownika Serwisu wyłącznie na ich własne ryzyko i własną odpowiedzialność.

3. Charakter prezentowanych analiz nigdy nie obejmuje poziomu ryzyka akceptowanego przez danego Użytkownika. Analizy w Serwisie są dokonywane w oparciu o analizę danych historycznych. Zamierzeniem autorów Serwisu nie jest przewidywanie przyszłych wyników danych instrumentów, a jedynie prezentacja wniosków płynących z danych historycznych.

4. Prezentowane w Serwisie informacje i analizy dotyczące spółek oraz indeksów giełdowych i innych instrumentów mają charakter informacji dodatkowej. W żadnym przypadku nie jest intencją Usługodawcy dokonywanie bezpośrednich porad inwestycyjnych.

5. Przedstawione w Serwisie opinie, poglądy i komentarze stanowią wyraz osobistej wiedzy i poglądów ich autorów i nie mogą być interpretowane w żaden inny sposób.

6. Ograniczenie odpowiedzialności

1. MB Consulting zastrzega, że korzystanie z Serwisu możliwie jest wyłącznie na koszt i ryzyko Użytkownika.

2. MB Consulting nie ponosi żadnej odpowiedzialności w szczególności cywilnej, karnej i administracyjnej, za korzystanie przez Użytkownika z Serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu.

3. MB Consulting nie utożsamia się z wszystkimi poglądami wyrażonymi w prezentowanych w Serwisie artykułach pochodzących od innych niż MB Consulting wydawców polskich i zagranicznych oraz użytkowników Serwisu.

4. MB Consulting nie udziela gwarancji, że korzystanie z Serwisu przebiegać będzie bez błędów, wad, czy przerw jak i co do merytorycznej zawartości Serwisu, dokładności czy przydatności uzyskanych informacji.

5. MB Consulting nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody w tym ewentualne lub wynikowe poniesione przez Użytkownika z powodu przerwy w dostępie Użytkownika do Serwisu, w szczególności spowodowane: działaniem siły wyższej, błędnym działaniem lub awariami, w tym awariami łączy dostawców sieci Internet, awariami sprzętu lub oprogramowania Użytkownika oraz nieprzestrzeganiem Regulaminu przez Użytkownika.

6. MB Consulting zastrzega sobie prawo do jednostronnego decydowania o zawartości Serwisu, dokonywanych w nim zmianach i modyfikacjach, bez uprzedniego informowania Użytkownika o ich wprowadzaniu lub zakresie.

7. MB Consulting nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie lub pośrednie straty, szkody, bądź utracone korzyści wynikłe w jakikolwiek sposób z prezentowanych w Serwisie analiz, opinii i ocen. MB Consulting nie ponosi również odpowiedzialności za sposób wykorzystania prezentowanych analiz, a w szczególności za konsekwencje podjętych na ich podstawie decyzji finansowych.

8. Informacje zawarte w Serwisie przez MB Consulting nie są formą doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 69, par. 2, pkt 5 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi z dnia 29 lipca 2005 r. Mają one jedynie charakter ogólnych analiz i nie są przygotowywane w oparciu, czy z uwzględnieniem indywidualnej sytuacji i potrzeb klienta, jak definiuje doradztwo inwestycyjne art. 76 Ustawy.

9. Wszelkie analizy i opinie dostępne w Serwisie nie są rekomendacjami w rozumieniu art. 42 w/w Ustawy ani w rozumieniu paragrafu 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 (Dz.U.206 Poz.1715), gdyż w myśl punktu 2 tego paragrafu analizy Usługodawcy (Serwisu) nie zawierają informacji sugerujących podjęcie określonych działań inwestycyjnych w odniesieniu do określonych instrumentów finansowych. Podmiot, do którego należy Serwis nie jest firmą inwestycyjną, a przedmiotem jego działalności nie jest sporządzanie rekomendacji. W myśl art. 42 pkt 1 Ustawy wszelkie analizy, wyceny i wnioski sporządzane są przy zachowaniu należytej staranności oraz rzetelności, a także z ujawnieniem słusznego interesu i konfliktów interesów, jednak same w sobie nie stanowią rekomendacji w myśl znaczenia tej ustawy.

10. Analizowane w Serwisie instrumenty finansowe należą do grupy bardzo wysokiego ryzyka i są przeznaczone dla zaawansowanych uczestników rynku finansowego. Decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie zawartych w Serwisie danych podejmowane są na wyłączną odpowiedzialność Użytkownika. Przed rozpoczęciem inwestycji Użytkownik powinien zapoznać się z aktualną informacją o ryzyku, która dostępna jest w prospektach danych instrumentów finansowych.

11. Serwis w ramach działania Portalu nie udostępnia Użytkownikowi indywidualnych analiz. Ewentualne oceny danych instrumentów nie stanowią porad inwestycyjnych – prezentują jedynie poglądową informację na dany temat.

7. Warunki techniczne

1. W celu prawidłowego korzystania z Serwisu wymagane jest:

a) połączenie z siecią Internet,

b) przeglądarka Chrome, Edge, Firefox lub Opera.

2. W przypadku niektórych stron dla Użytkownika (w szczególności dla wszystkich stron dla Użytkownika zarejestrowanych w serwisie, w tym dla Użytkownika opłacającego abonament), konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi Java Script, Java oraz cookies.

3. Jeśli wymagają tego względy bezpieczeństwa lub inne, niezależne od MB Consulting problemy techniczne, możliwe jest czasowe ograniczenie dostępu do Serwisu. W takim wypadku MB Consulting nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe ograniczenia w dostępności Serwisu.

8. Rejestracja w Serwisie oraz informacja o danych osobowych Użytkownika

1. Z części zasobów Serwisu Użytkownik może korzystać nieodpłatnie, ale wymagana jest wcześniejsza rejestracja. Rejestracja nie jest anonimowa. Adres e-mail Użytkownika uzyskany podczas rejestracji zostaną wykorzystane wyłącznie do potwierdzenia rejestracji i ewentualnie do informowania o zmianach i nowych usługach Serwisu. Serwis gwarantuje, że wszystkie dane podawane przez Użytkownika w trakcie rejestracji i podczas korzystania z serwisu chronione są zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133 z dnia 29.10.1997 poz. 833) i nie są udostępniane innym osobom.

2. Rejestracja w Serwisie jest równoznaczna z oświadczeniem, iż Użytkownik zapoznał się z niniejszymi zasadami korzystania i w pełni je akceptuje.

3. W każdej chwili Użytkownik może zrezygnować z subskrypcji newslettera i usunąć swoje dane z listy adresowej, w tym posiadane konto w Serwisie. Dane wykorzystywane na niektórych stronach i w Serwisie można zmienić lub usunąć wykorzystując udostępnione mechanizmy (panel administracyjny). W przypadku, gdy panel jest niedostępny, należy skontaktować się z MB Consulting w celu ustalenia procedury zmiany bądź usunięcia danych. Masz bowiem prawo do usunięcia danych bądź ich dowolnej zmiany.

4. Dane dotyczące przeprowadzonych transakcji zakupu towarów lub usług nie podlegają usunięciu ani zmianie, gdyż stanowią część dokumentów księgowych. Dane Użytkownika Serwisu MB Consulting wykorzystuje zatem do prowadzenia księgowości zgodnie z obowiązującym prawem. Podatki MB Consulting płaci w Polsce.

5. W sprawach związanych z danymi Użytkownika MB Consulting należy kontaktować się z Michałem Bednarzem pod adresem biuro@mb-ig.pl

6. Dane (imię, nazwisko, adres oraz adres e-mail) Użytkownika będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera oraz realizacji umowy wynikającej z wykupienia dostępu do Serwisu bądź dodatkowych usług.

7. Dane osobowe Użytkownika są przekazywane dalej w momencie, w którym Użytkownik decyduje się na wykupienie dostępu do Serwisu oraz płatność za pośrednictwem Przelewy24 – wtedy odbiorcą danych (płatności) pozostaje portal Przelewy24. który w dalszej kolejności przekazuje MB Consulting informacje o dokonanej płatności.

8. Dane będą przechowywane do czasu kliknięcia w link wypisujący bądź przez okres do 72 godzin po poinformowaniu MB Consulting na adres biuro@mb-ig.pl o chęci usunięcia danych.

9. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

10. Każdy Użytkownik ma również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody. Administratorem danych Użytkownika jest firma MB Consulting z adresem podanym w definicjach niniejszego regulaminu.

9. Prawo dokonywania zmian w Serwisie

1. MB Consulting zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Serwisie w tym do wprowadzania nowych funkcjonalności lub modyfikacji funkcjonalności już istniejących.

2. Użytkownik – Abonent w ramach usługi abonenckiej może otrzymywać informacje o zmianach w Serwisie.

10. Dozwolony zakres użycia

1. Serwis nie świadczy usług dla każdego Użytkownika indywidualnie.

2. Otrzymane z Serwisu dane mogą być wykorzystane wyłącznie przez danego Użytkownika portalu.

3. Otrzymanych z Serwisu informacji nie można wykorzystywać komercyjnie oraz niekomercyjnie bez uprzedniej pisemnej zgody firmy MB Consulting.

4. Otrzymanych danych nie można publikować w formie elektronicznej ani drukowanej, w tym także w blogach, forach dyskusyjnych lub innych portalach internetowych bez uprzedniej pisemnej zgody firmy MB Consulting.

11. Prawa autorskie

1. Wszystkie prawa zastrzeżone.

2. MB Consulting oferując Użytkownikowi dostęp do informacji rozpowszechnianych za pośrednictwem Serwisu zwraca szczególną uwagę na konieczność respektowania praw autorskich wynikających z Ustawy z dnia 04.02.1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.)

3. MB Consulting informuje, że Serwis zawiera teksty chronione prawem autorskim, znaki towarowe, logo i inne oryginalne materiały, oraz przyjęty układ i dobór kolorów, ergonomię korzystania z serwisu, układ treści oraz sposób realizacji poszczególnych funkcjonalności Serwisu (układ treści na stronie) stanowią przedmiot ochrony praw autorskich i pokrewnych.

4. Prawa do używania, kopiowania i rozpowszechniania wszystkich danych dostępnych w Serwisie podlegają w szczególności przepisom Ustawy z dnia 04.02.1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.)

5. Dane prezentowane w Serwisie, zarówno w części dla zarejestrowanych jak i niezarejestrowanych użytkowników mogą być użyte wyłącznie przez Użytkownika Serwisu.

6. Wykorzystanie danych prezentowanych w Serwisie w celu świadczenia porad bezpłatnych lub płatnych w jakimkolwiek charakterze w tym porad inwestycyjnych lub innych jest zabronione.

7. Wykorzystywanie danych z Serwisu w celach komercyjnych lub niekomercyjnych (zarówno jednorazowe jak i systematyczne) wymaga każdorazowo pisemnej zgody osoby reprezentującej firmę MB Consulting zawierającej dokładnie sprecyzowany zakres wykorzystywanych danych.

12. Zapoznanie się z regulaminem

1. Każdy Użytkownik korzystający z Serwisu oświadcza, że zapoznał się z zapisami powyższego dokumentu i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

2. Informacje o regulaminie w postaci linku do strony z regulaminem prezentowane są na każdej stronie Serwisu. Informacja o zaakceptowaniu treści regulaminu jest również przedstawiona na stronie rejestracji w Systemie.

3. MB Consulting nie ponosi żadnej odpowiedzialności – cywilnej, karnej i administracyjnej, za korzystanie przez użytkowników z Serwisu w sposób sprzeczny z zaleceniami tego regulaminu.

4. Reklamacje wynikające z nieznajomości Regulaminu będą rozpatrywane negatywnie.

13. Zmiany regulaminu

1. Aktualna wersja regulaminu Serwisu dostępna jest pod adresem https://mb-ig.pl/regulamin-serwisu

2. MB Consulting zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian i modyfikacji niniejszego regulaminu. Zmiany te wchodzą w życie w momencie ich publikacji Serwisie. Użytkownicy Serwisu zobowiązani są do zapoznania się z nową wersją Regulaminu i wyrażają zgodę na otrzymanie informacji o wprowadzeniu nowej wersji regulaminu drogą e-mail. Brak otrzymania wiadomości dotyczącej zmiany regulaminu nie zwalnia Użytkownika Serwisu z obowiązku zapoznania się z nowym regulaminem.

14. Tryb postępowania reklamacyjnego

1. Reklamacje dotyczące Usług świadczonych przez MB Consulting można zgłaszać pisemnie, w formie listu poleconego, na adres: MB Consulting, ul. Armii Krajowej 9/8, 43-100 Tychy.

2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię, nazwisko, adres e-mail) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.

3. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia przez MB Consulting.

4. Użytkownik ma możliwość rezygnacji z uczestnictwa w ciągu 30 dni od dnia aktywacji konta. W tym czasie istnieje możliwość odzyskania w całości poniesionej opłaty. Po upływie 30 dni istnieje możliwość rezygnacji, ale bez uzyskania zwrotu opłaty. Rezygnacji może dokonać Uczestnik na własną prośbę, przesyłając taką informację na adres elektroniczny podany w niniejszym regulaminie. Jeżeli zaś promocja na dany abonament mówi o innym czasie gwarancji satysfakcji, obowiązuje wskazany w promocji okres.

5. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt: biuro@mg-ig.pl

Życzę przyjemnego i owocnego korzystania z Serwisu.

Z wyrazami szacunku

Michał Bednarz
mb-ig.pl